Sekretesspolicy

Information om hanteringen av personuppgifter inom Alimak Group

Alimak är en del av Alimak Group, som är en global ledare inom lösningar för vertikala transporter. Vi strävar alltid efter att bygga starka och trovärdiga relationer med alla parter som vi gör affärer med. Därför är det viktigt för oss att hantera dina personuppgifter med din integritet i fokus.

Personuppgifter är all slags information som kan användas för att identifiera dig som fysisk person. Vår sekretesspolicy beskriver varför och hur vi hanterar dina personuppgifter och hur du kan utöva dina rättigheter.

Läs igenom denna policy.

Vårt ansvar

Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna skaffa de leveranser som krävs för att bedriva vår verksamhet och kunna erbjuda förväntade lösningar till våra kunder. De flesta uppgifter är kopplade till din anställning, ditt intresse som aktieägare eller annat intresse i Alimak Group. Uppgifterna gäller kontaktuppgifter och information som behövs för att upprätthålla relationen med dig eller din arbetsgivare.

Alimak Group är ansvarig (registeransvarig) för all behandling som vi utför av dina personuppgifter. Vi följer gällande bestämmelser om dataskydd och hanterar personuppgifter på grundval av sådana bestämmelser samt enligt interna policyer och riktlinjer. Vi försäkrar dig om att vi vidtar de åtgärder som krävs för att skydda dina personuppgifter.

Insamling

Vi samlar endast in personuppgifter för specificerade, uttryckliga och legitima ändamål. Källorna till insamlingen kan variera, men personuppgifter lämnas vanligtvis av dig när du kontaktar oss via våra webbplatser, e-post, sociala medier etc., när du utövar dina rättigheter som aktieägare eller av din arbetsgivare som en del av deras åtagande när de gör affärer med Alimak Group.

Förvaltning och syfte

Alimak Group behandlar personuppgifter för flera olika syften. De vanligaste processerna är inköp och försäljning för syftet att ingå avtal med leverantörer och kunder. Relaterade processer omfattar marknadsföring, eftermarknadstjänster och hantering av kundrelationer. Dessa är nödvändiga för att attrahera potentiella kunder samt för att förvalta och utöka befintliga kundrelationer. Andra typer av behandling som krävs för att vi ska kunna bedriva vår verksamhet i enlighet med rättsliga skyldigheter och god etik omfattar företagsledning, kvalitetshantering och finansiell revision.

Bevarande

Vi behandlar dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Därefter raderar, pseudonymiserar eller anonymiserar vi personuppgifterna så att det inte längre är möjligt att härleda dem till dig. Hur länge vi bevarar personuppgifterna beror på syftet med behandlingen, inklusive tillämplig lagstiftning.

Överföringar

Vi överför personuppgifter över gränserna (överföringar till tredje land) endast om det är nödvändigt för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig eller din arbetsgivare, för att tillgodose Alimak Groups legitima intressen eller för att uppfylla en rättslig förpliktelse.

Varje behandlare eller tredje part som kan behandla dina personuppgifter för Alimak Groups räkning har rätt att göra detta endast i enlighet med de tekniska, organisatoriska och rättsliga krav som Alimak Group anger och som anges i avtal med varje behandlare, tredje part eller annan registeransvarig.

Användning av cookies på Alimak Groups webbplatser

En cookie är en liten datafil som Alimak Groups webbplatser lagrar temporärt eller permanent på din dators hårddisk när du besöker våra webbplatser. Vi använder cookies främst för att analysera hur våra webbplatser används, för att analysera webbplatsernas prestanda och för att förbättra din upplevelse av webbplatsen. Vi använder också cookies för att marknadsföra våra produkter och tjänster till dig och våra kunder.

Du kan begränsa, blockera eller neka användningen av cookies genom att justera cookieinställningarna i webbläsaren på din enhet eller i inställningarna på din mobila enhet. Använd hjälpfunktionen/inställningarna för att lära dig mer om hur du hanterar cookies.

Den registrerades rättigheter

Om du eller din arbetsgivare är bosatt i EU/EES eller om dina personuppgifter behandlas av ett av Alimak Groups företag inom EU/EES, gäller den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) för dig. Förordningen innehåller bestämmelser om skydd av fysiska personer vid behandling av personuppgifter. Med denna lagstiftning följer ett antal rättigheter som du kan ha anledning att utöva. När du utövar dina rättigheter kan du kontakta oss på någon av de adresser som anges nedan i avsnittet “Var kan jag vända mig med frågor och ytterligare information?”. Eventuella begränsningar av eller ändringar i behandlingen gäller för Alimak Group och för alla parter som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Rätt till tillgång

Du har rätt att på begäran få information om huruvida vi behandlar personuppgifter om dig, information om detta ges i ett strukturerat, allmänt använt format. Dessutom har du rätt att överföra dessa uppgifter till en tredje part som du själv väljer.

Förutom de personuppgifter som behandlas har du rätt att få information om syftet och den rättsliga grunden för behandlingen, all tillgänglig information om källan till uppgifterna, om möjligt hur länge vi kommer att behålla uppgifterna, alla mottagare eller kategorier av mottagare till vilka personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, våra skyddsåtgärder för eventuella överföringar till tredje land och den logik som är involverad i automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, som utförs på dina personuppgifter.

Rätt till rättelse

Alimak Group ansvarar för att de personuppgifter som vi behandlar om dig är korrekta. Om du anser att de personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du dock rätt att begära att de felaktiga uppgifterna rättas. Efter den utförda korrigeringen kommer vi att informera dig om de åtgärder som vidtagits för att uppfylla din begäran.

Rätt till invändningar

Du har rätt att invända mot behandlingen när dina personuppgifter används för marknadsföring och för Alimak Groups legitima intressen, inklusive när profilering används för dessa ändamål. Om dina intressen eller grundläggande rättigheter och friheter anses väga tyngre än våra legitima intressen kommer vi att upphöra med behandlingen och informera dig om de åtgärder som vidtagits.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära begränsning av behandlingen om du anser att syftet med behandlingen inte längre är giltigt, om du anser att behandlingen är olaglig, om du ifrågasätter att de personuppgifter som behandlas är korrekta eller om du invänder mot behandlingen.

När begränsning sker på din begäran kommer Alimak Group att informera dig om begränsningen av behandlingen upphävs.

Rätt att återkalla samtycke

En del av Alimak Groups behandlingsaktiviteter kan baseras på ditt samtycke. I sådana fall har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av den behandling som utfördes innan du återkallade samtycket.
Om du återkallar ditt samtycke kommer Alimak att upphöra med behandlingen av dina personuppgifter, såvida vi inte är skyldiga att fortsätta behandlingen enligt en rättslig förpliktelse.

Rätt att bli bortglömd (radering)

Liksom rätten till begränsning är det din rätt att begära radering av dina personuppgifter om du anser att syftet med behandlingen inte längre är giltigt eller om du anser att behandlingen är olaglig.

Om Alimak Group måste fortsätta att behandla dina personuppgifter för att uppfylla en rättslig förpliktelse kommer vi att avslå din begäran och informera dig om motivet.

Rätt till dataportabilitet

Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på samtycke, sker med automatiserade medel eller är nödvändig för att fullgöra ett avtal som du är delaktig i, har du rätt att åberopa din rätt till dataportabilitet. På din begäran och om det är möjligt kommer Alimak Group att i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format tillhandahålla dina personuppgifter till en part som du själv väljer.

Ändringar i denna sekretesspolicy

Alimak Group kan komma att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy när det är nödvändigt för att återspegla förändringar i vår verksamhet eller förändringar i tillämplig lagstiftning. Se över den här policyn regelbundet.

Var kan jag vända mig med frågor och ytterligare information?

Om du har frågor om denna policy eller dina rättigheter kan du kontakta oss via e-post på privacy@alimakgroup.com eller skriva till oss på adressen nedan:

Alimak Group AB (publ)
Att: Global dataskyddsansvarig
Blekholmstorget 30
111 64 Stockholm

Senast ändrad: 17 december 2019